Pravila Incoterms določajo pravice in obveznosti kupca in prodajalca v zvezi z dobavo blaga, razporeditev stroškov in prehod nevarnosti s prodajalca na kupca. So enotna mednarodna pravila za razlago trgovinskih izrazov, kar tudi preprečuje različna razumevanja med različnimi državami.

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2020 ,zato je priporočljivo, da se stranki izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Prodajna pogodba, ki se sklicuje na določeno klavzulo Incoterms, bistveno zmanjša tveganje pravnih zapletov, saj je jasno določeno:

 • Kraj in čas dobave blaga kupcu
 • Kraj in čas prehoda nevarnosti izgube ali poškodovanja blaga s prodajalca na kupca
 • Razporeditev blagovnih stroškov med stranki prodajne pogodbe
 • Druge pravice in obveznosti strank, kot na primer obveznosti izvoznega in uvoznega carinjenja, zavarovanja blaga, sklenitve prevozne pogodbe, pakiranja blaga ipd.

Klavzule Incoterms ne rešujejo nekaterih pomembnih vprašanj, kot so:

 • garancija
 • odgovornost za izdelek
 • plačilni pogoji
 • kršitev pogodbenih obveznosti
 • pravo, ki se uporablja za pogodbeni odnos
 • pristojnost sodišča v primeru spora
 • definicija višje sile
 • in vse ostalo, kar ni vezano na prevoz in dobavo blaga

Incoterms 2020 obsegajo trgovinske klavzule, ki vsebujejo določbe o razmejitvi obveznosti pogodbenih strank po prodajni pogodbi. Največkrat se uporabljajo v mednarodni trgovini. Z njihovo pravilno uporabo se lahko podjetja izognejo nesporazumom in stroškom, ki velikokrat nastanejo zaradi premalo opredeljenih pravic in dolžnosti pogodbenih strank.

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2020 zato je priporočljivo, da se stranki izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.